ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 988

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ส.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางเนตรนพิศ ศรีบุปผา   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จ.นครสวรรค์
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางเนตรนพิศ ศรีบุปผา   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ รับคณะกรรมการประเมินคุณภาพาการศึกษา จ.มหาสารคาม
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางเนตรนพิศ ศรีบุปผา   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ รับคณะกรรมการประเมินคุณภาพาการศึกษา จ.นครราชสีมา
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 1125

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 1125

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเนตรนพิศ ศรีบุปผา   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ ส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จ.มหาสารคาม
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 08 ก.ย. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 63 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางอมรรัตน์ กาละบุตร   สำหรับแผนก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จองใช้รถเพื่อ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน : แหล่งโบราณศรีเทพสู่อนาคตมรดกโลก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ