ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

40-0133

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พีรีย์ศักดิ์   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ นำรถเข้าศูนย์
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ฝ่ายยานพาหนะ   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ นำรถเช็คน๊อตล้อ
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารแบบสำรวจ
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 63 เวลา 03:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 63 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางกุลทินี ปานแดง   สำหรับแผนก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จองใช้รถเพื่อ อบรมพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ   สำหรับแผนก สังกัดอธิการบดี
จองใช้รถเพื่อ รับส่ง-ผู้เข้าสอบ TOEFL ITP
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ฝ่ายยานพาหนะ   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ นำรถจอดให้ตรงที่
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 08 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 09 ก.ค. 63 เวลา 07:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ปุยฝ้าย   สำหรับแผนก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จองใช้รถเพื่อ ศึกษาดูงานเขาคล้อ
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 10 ก.ค. 63 เวลา 02:00   ถึงวันที่   12 ก.ค. 63 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ ศูนย์วอลโว่
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 14 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง นายกสภา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ