ปฏิทินการใช้รถ

ตุลาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
10 11 12
มีรายการจอง
 
13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21 22 23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการจองใช้รถประจำเดือน

40-0133

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนง   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ ออกค่าย
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 12 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน โครงการ U2T
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 14 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน โครงการ U2T
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 15 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน โครงการ U2T
รายละเอียด

นข 2557

รออนุมัติ
คนขับรถ นายบรรลือ เจริญสุข
วันที่ใช้รถ 16 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ   สำหรับแผนก คณะครุศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ โครงการยกระดับศักยภาพชุมในการส่งเสริมรายได้และคุณภาพชีวิตเพื่อฟื้่นฟูเศรษฐกิจฐานราก
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งนายกสภา
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งกรรมการสภา
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวรเชษฐ์ คำศรี
วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี   สำหรับแผนก สถาบันวิจัยและพัฒนา
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการเพื่อมอบโล่ความร่วมมือดำเนินโครงการ อพ.สธ.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ