ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 62 เวลา 04:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภัทรวดี แถมศิริ   สำหรับแผนก คณะครุศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ เพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอโครงการ CCR ฐานสมรรถนะ
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวรเชษฐ์ คำศรี
วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 62 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายณฐพล น้อยเอี่ยม   สำหรับแผนก สังกัดอธิการบดี
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

40-0133

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.ศันยืนี   สำหรับแผนก คณะครุศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ ไปงานกฐินพระราชทาน
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
คนขับรถ นายพีรีย์ศักดิ์ ยาโต
วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ ประสานโครงการค่ายจิตอาสาฯ
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
คนขับรถ นายพีรีย์ศักดิ์ ยาโต
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 62 เวลา 22:30
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 64 รายการ