ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4446

รออนุมัติ
คนขับรถ นายไกรสร หมื่นท่อง
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 67 เวลา 04:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 67 เวลา 04:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   สำหรับแผนก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนิภา พิลาเกิด   สำหรับแผนก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จองใช้รถเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนพพร คำมี   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ เข้าศูนย์
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวิทวัฒน์ เพชระบูรณิน
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริชัย ตาลสุก   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 04 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนพพร คำมี   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ เข้าศูนย์ ( รอ เปลี่ยนอะไหล่
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ อ.พลากร ชาญณรงค์   สำหรับแผนก คณะครุศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ ข่ายเครือข่ายพลศึกษา
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวิทวัฒน์ เพชระบูรณิน
วันที่ใช้รถ 06 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 พ.ค. 67 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 06 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.วิไลพร   สำหรับแผนก คณะวิทยาการจัดการ
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 11 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ   สำหรับแผนก คณะครุศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 35 รายการ