ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 2556

รออนุมัติ
คนขับรถ นายธัญพิสิทธิ์ รังษีสกรณ์
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 4446

รออนุมัติ
คนขับรถ นายไกรสร หมื่นท่อง
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ รับองคมนตรี
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 66 เวลา 01:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ อ.วิ   สำหรับแผนก คณะวิทยาการจัดการ
จองใช้รถเพื่อ ศึกษาดูงาน
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 66 เวลา 01:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ อ.วิ   สำหรับแผนก คณะวิทยาการจัดการ
จองใช้รถเพื่อ ศึกษาดูงาน
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวิทวัฒน์ เพชระบูรณิน
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร   สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน
จองใช้รถเพื่อ รับองคมนตรี
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ศึกษาดูงาน
รายละเอียด

นข 4446

รออนุมัติ
คนขับรถ นายไกรสร หมื่นท่อง
วันที่ใช้รถ 03 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนิภา พิลาเกิด   สำหรับแผนก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ เขาคลังนอก อำเภอศรีเทพ
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 05 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ อ.กมล   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ราชการ
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวิทวัฒน์ เพชระบูรณิน
วันที่ใช้รถ 05 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุนิต สร้อยทอง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด

นข 4446

รออนุมัติ
คนขับรถ นายไกรสร หมื่นท่อง
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา   สำหรับแผนก คณะวิทยาการจัดการ
จองใช้รถเพื่อ เพื่อศึกษาดูงาน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ