ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ เข้าศูนย์​บริการ​
รายละเอียด

กค 6777

รออนุมัติ
คนขับรถ นายธีรนัย ชะลอ
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 04:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายณฐพล น้อยเอี่ยม   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงาน ๓ ปี อว กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ ประสานงานโครงการวิศวกรสังคม
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
คนขับรถ นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ ประสานงานโครงการวิศวกรสังคม
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายณฐพล น้อยเอี่ยม   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ สำรวจที่ดิน ๑๕๐ ไร่
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพพร คำมี
วันที่ใช้รถ 04 พ.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ สัมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ มรภ.อุตรดิตถ์
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 04 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ สัมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ มรภ.อุตรดิตถ์
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 10 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ หงษ์   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ ไปศึกษาดูงาน
รายละเอียด

40-0265

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 10 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ หงษ์   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ ไปศึกษาดูงาน
รายละเอียด

กจ 9145

รออนุมัติ
คนขับรถ นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์
วันที่ใช้รถ 11 พ.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   11 พ.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายธนากร จันคะณา   สำหรับแผนก สังกัดอธิการบดี
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 32 รายการ