รายละเอียดการจอง

นข 889

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110056 วันที่เวลา 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:43
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งนายกสภา
สถานที่ไป บ้านพัก จังหวัด มหาสารคาม
ใช้สำหรับแผนก กองกลาง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายนเรศ คำชา
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง โทรศัพท์ติดต่อ 1140
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===