รายละเอียดการจอง

นข 988

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110057 วันที่เวลา 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:45
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งกรรมการสภา
สถานที่ไป ท่าอากาศยาน จังหวัด พิษณุโลก
ใช้สำหรับแผนก กองกลาง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง โทรศัพท์ติดต่อ 1140
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===