รายละเอียดการจอง

นข 988

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 14 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 64 เวลา 18:00

เลขที่ใบจอง REV64100002 วันที่เวลา 05 ตุลาคม 2564 เวลา 14:01
จองใช้รถเพื่อ สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน โครงการ U2T
สถานที่ไป ตำบลดงขุย ตำบล ดงขุย จังหวัด เพชรบูรณ์
ใช้สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร นางสาวไพรินทร์ เดชะ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร โทรศัพท์ติดต่อ 1112
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===