รายละเอียดการจอง

นข 988

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 12 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV64100004 วันที่เวลา 08 ตุลาคม 2564 เวลา 16:54
จองใช้รถเพื่อ สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน โครงการ U2T
สถานที่ไป ตำบลนาซำ ตำบล นาซำ จังหวัด เพชรบูรณ์
ใช้สำหรับแผนก กองนโยบายและแผน จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภาพร นาคเพชร โทรศัพท์ติดต่อ 1112
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===