รายละเอียดการจอง

นข 2557

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 16 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV64100005 วันที่เวลา 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10:42
จองใช้รถเพื่อ โครงการยกระดับศักยภาพชุมในการส่งเสริมรายได้และคุณภาพชีวิตเพื่อฟื้่นฟูเศรษฐกิจฐานราก
สถานที่ไป ตำบลซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์
ใช้สำหรับแผนก คณะครุศาสตร์ จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายบรรลือ เจริญสุข
ผู้ขอใช้ นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ โทรศัพท์ติดต่อ 2204
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===